POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla użytkowników strony internetowej www.logon.pl

LOGON SA zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryny internetowej (dalej Serwisu) oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z tej witryny internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do tej oraz wszystkich innych witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu LOGON SA w Bydgoszczy.

Administratorem gromadzonych danych jest spółka LOGON SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Piotrowskiego 7A, 85-098 Bydgoszcz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000161973, posiadająca NIP:554-023-16-68, REGON: 090548305, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem elektronicznie pod adresem email: logon@testwp.edulogo.pl

Dane przetwarzane są do celów określonych w dalszej części dokumentu. Administrator Danych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

LOGON SA deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z LOGON SA bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na strony LOGON SA w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, oferty usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem LOGON SA realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat usługi lub produktu) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, udział w konferencji).
Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone. W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), LOGON SA poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez LOGON SA tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.