Usługi ochrony danych osobowych

USŁUGI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Kompleksowa ochrona danych osobowych  w firmach, urzędach i instytucjach

Oferujemy kompleksowe usługi dla firm, instytucji i urzędów administracji publicznej w obszarze ochrony danych osobowych z szczególnym uwzględnieniem obowiązującego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie RODO).

 

Szkolenia

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do każdej organizacji. Szkolenie podzielone na 5 bloków tematycznych dotyczy przede wszystkim Rozporządzenia RODO i nowej Ustawy o ochronie danych osobowych, a także w niezbędnym zakresie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 oraz innych standardów jako wzorców pomocnych do zapewnienia zgodności z przepisami prawa:

  • Wstęp – nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
  • Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
  • Obowiązki administratora danych osobowych,
  • Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych,
  • Pozostałe obszary ochrony danych osobowych.

Dla każdego uczestnika szkolenia: certyfikat udziału i  materiały szkoleniowe.

 

Audyt bezpieczeństwa 

Przeprowadzamy w Państwa organizacji audyt bezpieczeństwa w obszarze ochrony danych osobowych i gotowości organizacji na zgodność z RODO. Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych audytorów obszarów teleinformatycznych, ochrony danych i bezpieczeństwa. Program audytu przewiduje: zbadanie dotychczasowej dokumentacji badanego podmiotu, zbiorów danych osobowych, systemów zarządzania, zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej oraz stosowania dobrych praktyk ochrony danych i weryfikację całościową organizacji zgodnie z wytycznymi UODO. Raport z audytu zawiera: ocenę jakim wymaganiom na gruncie RODO podlega audytowany podmiot, wskazanie spełnianych i niespełnianych wymagań, listę działań jakie należy podjąć, aby spełnić wszystkie wymagania mające zastosowanie do badanego podmiotu (lista kontrolna wdrożeniowa RODO).

Wdrożenie RODO 

Zapewniamy wdrożenie rekomendowanych w raporcie z audytu rozwiązań w obszarze ochrony danych osobowych zapewniających zgodność systemu ochrony danych osobowych z rozporządzeniem RODO, m.in.: zewidencjonowanie zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez organizację, przeprowadzenie dedykowanej analizy ryzyka dla ochrony danych osobowych, zdefiniowanie koniecznych działań minimalizujących ryzyko oraz zabezpieczających dane osobowe, utworzenie wymaganej przepisami pełnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, wdrożenie zabezpieczeń oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dodatkowych.

Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO organy lub podmioty publiczne oraz określone organizacje i firmy są zobowiązane do powołania Inspektora Ochrony Danych. Jesteśmy gotowi w realizacji tego obowiązku pomóc Państwu. Przyjmujemy do wykonania pełnienie funkcji i zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do których należą zgodnie z art. 39 Rozporządzenia:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia,
  4. współpraca z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Prosimy o kontakt:

Robert Dondajewski

kom. +48 724 996 870

e-mail: robert.dondajewski@testwp.edulogo.pl